Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/gimparz/domains/pspparznice.pl/public_html/przedszkole/system/helpers/url_helper.php on line 162
Regulamin Oddziałów Przedszkolnych / Przedszkole

tel: 48 610 19 21 e-mail: pspparznice@hot.pl

Regulamin Oddziałów Przedszkolnych / Przedszkole

Regulamin Oddziałów Przedszkolnych Oddziały Przedszkolne/Regulaminy

REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Parznicach


Opracowany na podstawie Statutu Szkoły, zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną.

 

I. ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

§ 1

Na terenie oddziałów przedszkolnych współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy obsługi.

§ 2

 1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną oddziałów przedszkolnych  jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 3. Odziały przedszkolne są placówką pięciooddziałową. Wszystkie oddziały są zlokalizowane w jednym budynku.
 4. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
 5. W przypadku absencji nauczycieli lub małej liczby dzieci w okresach przedświątecznych, feryjnych i wakacyjnych, istnieje możliwość łączenia grup i funkcjonowania placówki na zasadzie dyżuru.
 6. Podczas organizowania w oddziałach przedszkolnych dyżurów, pracujący nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w grupach/grupie łączonych/ej, pozostali nauczyciele i pracownicy wykorzystują urlopy wypoczynkowe lub pozostają do dyspozycji dyrektora.

 

§ 3

 1. Oddziały przedszkolne są czynne w godzinach: 6.30 – 16.30.
 2. Organizację pracy  oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora oddziałów przedszkolnych  na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności dzieci,  a także oczekiwań rodziców.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 4. Rozkład dnia oddziału uwzględnia: proporcje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną zabawą dziecka; potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka; potrzebę codziennego przebywania na powietrzu; godziny posiłków.
 5. Przyprowadzanie dzieci do oddziałów przedszkolnych  odbywa się w godzinach: od 6.30 do 8.00, odbierane do godziny 16.30.
 • rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez oddziały przedszkolne ;
 • w przypadku doraźnego, wyjątkowo późniejszego przyprowadzenia dziecka do oddziałów przedszkolnych , rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek do godziny 8.00 powiadomić o tym wychowawcę grupy.
 • Nauczyciel może odmówić przyjęcia do grupy dziecka, u którego występują widoczne objawy chorobowe; nauczyciel może odstąpić od tej decyzji, o ile rodzice przedłożą zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do oddziału przedszkolnego.

 

§ 4

 1. Do oddziałów przedszkolnych są przyprowadzane dzieci zdrowe.
 2. Stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do oddziału przedszkolnego nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu.
 3. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego. Powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego.
 4. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków.
 5. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice zobowiązani są do przedłożenia nauczycielce zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe.

 

§ 5

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych :

 • rodzic/prawny opiekun swoje przybycie sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach do placówki (wejście dla oddziałów przedszkolnych).
 • rodzice/ opiekunowie osobiście powierzają dziecko osobie pełniącej dyżur przy drzwiach. W przeciwnym wypadku żaden pracownik placówki nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 • oddziały przedszkolne sprawują opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica lub inną osobę upoważnioną przez rodziców pod opiekę osoby pełniącej dyżur przy drzwiach, aż do czasu odbioru dziecka z budynku szkoły lub ogrodu przez rodzica lub inną osobę upoważnioną przez rodziców;
 • pracownicy oddziałów przedszkolnych  nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodzica, poza budynkiem oddziału przedszkolnego, tj. przed budynkiem, w ogrodzie;
 • rodzice mają obowiązek osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko z oddziału przedszkolnego;
 • w przypadku, gdy rodzice nie mogą osobiście przyprowadzić i odebrać dziecka z oddziału przedszkolnego, obowiązek ten w zastępstwie rodziców może przejąć tylko osoba pełnoletnia, upoważniona przez rodziców na piśmie, która zapewni dziecku całkowite bezpieczeństwo;
 • pisemne upoważnienie zawiera dane osoby uprawnionej do odbioru dziecka: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, nr telefonu kontaktowego. Upoważnienia znajdują się w dokumentacji pedagogicznej nauczycieli poszczególnych oddziałów;
 • po odebraniu dziecka z ogrodu oddziałów przedszkolnych , rodzice nie mogą pozostawać z dzieckiem na terenie ogrodu, ponieważ utrudnia to nauczycielom sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem dzieci;
 • podczas imprez i zajęć organizowanych wspólnie dla dzieci i ich rodziców opiekę nad dziećmi przejmują rodzice; w przypadku nieobecności w tym czasie rodziców dziecka, opiekę nad nim nadal sprawuje nauczyciel;

 

§ 6

 1. O odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, po godzinach pracy oddziałów przedszkolnych , nauczyciel zobowiązany jest poinformować Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły.
 2. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z oddziału przedszkolnego w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
 • kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka lub innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego;
 • w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami i osobami wymienionym w pkt. 1, przez okres 30 minut oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;
 • jeżeli w tym czasie rodzice lub osoba upoważniona do odbioru dziecka nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem  lub Wicedyrektorem Szkoły  powiadamia Policję.
 1. Dziecka nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

 

§ 7

Oddziały przedszkolne nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

 

 

II.PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

§ 8

Obowiązki wszystkich pracowników  oddziałów przedszkolnych szczegółowo określa Statut Szkoły, Karta Nauczyciela i Regulamin Pracy obowiązujący w oddziałach przedszkolnych.

 

§ 9

Wszystkich pracowników oddziałów przedszkolnych  oraz rodziców i opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

 

III. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 10

Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: strony/strona_takstowa_v.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/gimparz/domains/pspparznice.pl/public_html/przedszkole/application/views/strony/strona_takstowa_v.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/gimparz/domains/pspparznice.pl/public_html/przedszkole/application/controllers/Czytaj.php
Line: 190
Function: view

File: /home/gimparz/domains/pspparznice.pl/public_html/przedszkole/index.php
Line: 292
Function: require_once

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej